نسخه آرشیو پخش آرشیو

صباگونه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 18 آذر 1400 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

اخبار و رویدادهای سیاسی به روایت طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو