نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 27 آذر 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

بررسی آخرین وضعیت ا میكرون در ایران و جهان
ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا شبستری(مشاور كارگروه بهداشت كمیته علمی ستادكرونای خراسان و نماینده نظام پزشكی در كمیته استانداردسازی درمان كووید 19در كمیته علمی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو