نسخه آرشیو پخش آرشیو

مخاطب خاص(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 4 دی 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 1 ساعت

استراتژی پیشگیری و درمان بیماری كرونا با توجه به احتمال شیوع ا میكرون
با حضوردكتر اشراقی عضو كمیته ارزیابی و پیشنهادات ستاد كرونای استان تهران و دبیر انجمن پدیدارشناسی سلامت

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو