نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 دی 1400 ساعت: 16:40 | مدت: 20 دقیقه

این برنامه قصد دارد برای مخاطبانی كه دغدغه محیط زیستی ندارند ایجاد انگیزه نماید و الگوی رفتارهای محیط زیستی كاربردی را مطرح كرده و با ایجاد تعامل با مخاطبان به ویژه در فضای مجازی اهمیت محیط زیست را نهادینه كند.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو