نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 25 دی 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

اختلال لكنت زبان در كودكان
با حضور دكتر لیدا زمانی(فوق تخصص روانپزشكی كودكان و نوجوانان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو