نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 دی 1400 ساعت: 16:00 | مدت: 40 دقیقه

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن
خانم شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو