نسخه آرشیو پخش آرشیو

افق روشن آرشیو برنامه ای

دوشنبه 27 دی 1400 ساعت: 09:10 | مدت: 45 دقیقه

خودرو زدایی از شهر
ارتباط تلفنی با آقای مهدی حسن زاده(مشاورتوسعه حمل و نقل پاك در شهرهای كشور) و خانم مهندس مریم لك (كارشناس دفتر حمل و نقل و ترافیك سازمان شهرداری ها دهیاری های كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو