نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشم انداز آرشیو برنامه ای

دوشنبه 27 دی 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 30 دقیقه

طرح ساماندهی كاركنان دولت
با حضور آقای عباس گودرزی(عضو كمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس كمیته بررسی طرح ساماندهی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو