نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه تغذیه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 27 دی 1400 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

نحوه نظارت بر مصرف كیفی و كمی سموم و كود
ارتباط تلفنی با دكتركیخسرو چنگلوایی(رئیس سازمان نباتات كشور) و دكتر اعظمی(عضو كمیسیون كشاورزی مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو