نسخه آرشیو پخش آرشیو

چالش آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 دی 1400 ساعت: 13:05 | مدت: 45 دقیقه

یك برنامه مناظره ای با ساختار میز گرد است كه به تضارب آرا و نظرهای متفاوت و بعضا متضاد میان نهادها، سازمانها و بخش های مختلف می پردازد

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو