نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 دی 1400 ساعت: 18:30 | مدت: 30 دقیقه

اهمیت دستورات رئیس جمهور در تغییر نظام بانكی \r\n
محمد خدابخشی و حسن حسن خانی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو