نسخه آرشیو پخش آرشیو

اذان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 5 بهمن 1400 ساعت: 12:00 | مدت: 35 دقیقه

اذان ظهر به افق تهران: 12:17 موذن: استاد عبدالعال

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو