نسخه آرشیو پخش آرشیو

پارك ساعی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 21 بهمن 1400 ساعت: 20:00 | مدت: 55 دقیقه

این برنامه یك برنامه كاملاَ تعاملی میباشد كه تمامی برنامه توسط مخاطبان و علاقه مندان به رادیو با هدایت تهیه كننده برنامه، تهیه و تولید می شود.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو