نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 9 اسفند 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

اهمیت رعایت موازین بهداشتی در كنترل كوید
با حضور دكتر اكبرنیك پژوه(متخصص پزشكی اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو