نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 11 اسفند 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

اصول بهداشت محیط در كنترل كووید
با حضور دكتر نادعلی علوی(دكترای بهداشت محیط)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو