نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 16 اسفند 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

موازین بهداشتی با امكانات عمومی كنترل كووید
با حضور دكتر نیك پژوه(متخصص پزشكی اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو