نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاسخگو(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 اسفند 1400 ساعت: 08:15 | مدت: 45 دقیقه

موازین بهداشت فردی و جمعی در كنترل كووید
با حضور دكتر میثمی(متخصص پزشكی اجتماعی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو