نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح عید با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 27 اسفند 1400 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت 30 دقیقه

این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو