نسخه آرشیو پخش آرشیو

دل خنده آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت: 21:45 | مدت: 10 دقیقه

طنز اجتماعی\r\n\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو