نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت: 16:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی مسائل سیاسی روز جامعه؛ مقام معظم رهبری و محفل انس با قرآن
رحیمی صادق و محمودی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو