نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 6 اردیبهشت 1401 ساعت: 16:40 | مدت: 20 دقیقه

این برنامه قصد دارد برای مخاطبانی كه دغدغه محیط زیستی ندارند ایجاد انگیزه نماید و الگوی رفتارهای محیط زیستی كاربردی را مطرح كند و نیز با ایجاد تعامل با مخاطبان به ویژه در فضای مجازی اهمیت محیط زیست را نهادیه كند.\r\n
ویژه ذخایر ژنتیكی و زیستی\r\nپیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو