نسخه آرشیو پخش آرشیو

دل خنده آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

طنز اجتماعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو