نسخه آرشیو پخش آرشیو

گلچین صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 16 اردیبهشت 1401 ساعت: 18:00 | مدت: 55 دقیقه

این برنامه با رویكرد تفریحی و سرگرمی و به نقد موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روز می پردازد.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو