نسخه آرشیو پخش آرشیو

جیك و بیك آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 15 اردیبهشت 1401 ساعت: 11:00 | مدت: 30 دقیقه

فضای مجازی و طنز
تهیه كننده: حسن صنوبری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو