نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان تاریخی آرشیو برنامه ای

جمعه 16 اردیبهشت 1401 ساعت: 18:00 | مدت: 45 دقیقه

پاسخگویی به پرسشها در حوزه تاریخ اسلام
اكبر طالبی نیا(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو