نسخه آرشیو پخش آرشیو

دل خنده آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 ساعت: 17:15 | مدت: 10 دقیقه

طنز اجتماعی
تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\nپیامك: 9830000900+ www.radioiran.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو