نسخه آرشیو پخش آرشیو

دل خنده آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401 ساعت: 17:10 | مدت: 50 دقیقه

طنز اجتماعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو