نسخه آرشیو پخش آرشیو

بازتاب آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 1 تیر 1401 ساعت: 17:00 | مدت: 30 دقیقه

بررسی مسائل سیاسی؛ اهمیت و ضرورت راه اندازی و اجرای پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
محمد باقری اصل و خسرو سلجوقی(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو