نسخه آرشیو پخش آرشیو

پارك ساعی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 تیر 1401 ساعت: 17:10 | مدت: 50 دقیقه

این برنامه یك برنامه كاملاَ تعاملی میباشد كه تمامی برنامه توسط مخاطبان و علاقه مندان به رادیو با هدایت تهیه كننده برنامه، تهیه و تولید می شود.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو