نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 10 تیر 1401 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت 30 دقیقه

سالروز ازدواج حضرت\r\nامیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا\r\n)س( - روز ازدواج\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو