نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخن عشق آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 تیر 1401 ساعت: 18:45 | مدت: 10 دقیقه

بیان نكاتی ازغزل 14 دیوان حافظ
خانم فاطمه عسگری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو