نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش آرشیو برنامه ای

شنبه 15 مرداد 1401 ساعت: 01:00 | مدت: 30 دقیقه

نمایش های رادیویی زیبا در طول هفته به فراخور موضوع و مناسبت های مختلف با حضور بازیگران اداره كل هنرهای نمایشی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو