نسخه آرشیو پخش آرشیو

پل مدیریت آرشیو برنامه ای

شنبه 15 مرداد 1401 ساعت: 15:00 | مدت: 40 دقیقه

پیگیری مشكلات شهروندان تهرانی در گفتگو با مسئولان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو