نسخه آرشیو پخش آرشیو

شاخص آرشیو برنامه ای

جمعه 17 تیر 1401 ساعت: 02:15 | مدت: 15 دقیقه

مولفه های اقتصادی در نظر مقام معظم رهبری- ارتباط سبك زندگی با اقتصاد
امیرعباس خاقانی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو