نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخن عشق آرشیو برنامه ای

سه شنبه 4 مرداد 1401 ساعت: 01:50 | مدت: 10 دقیقه

بیان نكاتی از غزل 21 دیوان حافظ
خانم فاطمه عسگری(تهیه كننده) و استاد محتشمی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو