نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخن عشق آرشیو برنامه ای

سه شنبه 14 تیر 1401 ساعت: 18:45 | مدت: 10 دقیقه

بیات نكاتی از غزل 15دیوان حافظ
خانم فاطمه عسگری(تهیه كننده) و استاد محتشمی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو