نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخن عشق آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 26 مرداد 1401 ساعت: 03:30 | مدت: 10 دقیقه

بیان نكاتی ازغزل 31 دیوان حافظ
خانم فاطمه عسگری(تهیه كننده) و استاد محتشمی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو