نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان آرشیو برنامه ای

شنبه 7 آبان 1401 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

انگ بیمار روانی زدن به دانشجویان و دانش آموزان
ارتباط تلفنی با دكتر حمید پورشریفی(رئیس انجمن روان شناسی سلامت ایران و نائب رئیس انجمن روان شناسی ایران) و دكتر بهنام شریعتی (روان پزشك)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو