نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه سلامت روان آرشیو برنامه ای

شنبه 5 آذر 1401 ساعت: 12:30 | مدت: 40 دقیقه

چالش های مدارس استثنایی در مناطق كم برخوردار
ارتباط تلفنی با آقای اسماعیل برقی( معاون سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو