نسخه آرشیو پخش آرشیو

شب آفتابی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 دی 1401 ساعت: 22:05 | مدت: 55 دقیقه

بررسی موضوعات مختلف در حوزه كارآفرینی و خوداشتغالی
معرفی یك الگوی موفق كارآفرینی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو