نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 11 بهمن 1401 ساعت: 10:20 | مدت: 40 دقیقه

اقتصاد بعد مهمی در زندگی دارد كه همه ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد و مباحث كارآفرینی و اشتغال بخصوص برای جوانان و همچنین رونق تولید و اقتصاد مردمی از ضرورت های برنامه نمودارند.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو