نسخه آرشیو پخش آرشیو

روستای ما آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 13 بهمن 1401 ساعت: 11:00 | مدت: 25 دقیقه

هویت بخشی به زندگی روستایی و رونق اقتصادی روستاها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو