نسخه آرشیو پخش آرشیو

اندیشه ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 17 آذر 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

تجربه حكمرانی دینی حوزه علمیه
علی برخورداری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو