نسخه آرشیو پخش آرشیو

اندیشه ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 آذر 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

نقش امام خمینی (ره) در تحول محتوای حوزوی و نظام اجتماعی
علی برخورداری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو