نسخه آرشیو پخش آرشیو

ماه بانو آرشیو برنامه ای

جمعه 27 آبان 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

الگوی سوم زن- راه های رسیدن زن به كمال انسانی از منظر فلسفی
خانم زهرا سهرابی(تهیه كننده)، خانم دكتر لیلا محسنیان(كارشناس) و استاد زهرا شریف(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو