نسخه آرشیو پخش آرشیو

اندیشه ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 15 دی 1401 ساعت: 19:20 | مدت: 40 دقیقه

مواجهه حوزه علمیه قم با جریان های روشنفكری و نواندیش
علی برخورداری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو