نسخه آرشیو پخش آرشیو

اندیشه ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 27 بهمن 1401 ساعت: 19:15 | مدت: 45 دقیقه

ظرفیت¬های مطالعات حدیثی در ساماندهی مشكلات اجتماعی
علی برخورداری(تهیه كننده) و استاد غلامعلی(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو