نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه پارك پردیسان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 اسفند 1401 ساعت: 10:00 | مدت: 35 دقیقه

پارك پردیسان برنامه ای با موضوع محیط زیست و روش های جلوگیری از تخریب این هدیه الهی پنجشنبه و جمعه ها از رادیو تهران پخش می شود.
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ آپارات: TEHRAAN360

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو