نسخه آرشیو پخش آرشیو

روزی نو آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 اسفند 1401 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

برنامه صبحگاهی كه محتوای اقتصادی اجتماعی دارد و به انعكاس و تحلیل خبرهای اقتصادی روز می پردازد
نقش سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در كشف تخلفات زمین خواری و ارائه سایر خدمات

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو