نسخه آرشیو پخش آرشیو

روزی نو آرشیو برنامه ای

دوشنبه 15 اسفند 1401 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

برنامه صبحگاهی كه محتوای اقتصادی اجتماعی دارد و به انعكاس و تحلیل خبرهای اقتصادی روز می پردازد
اهمیت درخت بانی در كنار فرضیه مهم درختكاری

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو